Cates Family Photos

Ben & Matilda Cates
Lina Cates
Raymond Kates
Shelley Wilson

Gilcris Family Photos

Bertha Sherman
Otto Gilcris
Red & Ruth Gilcris
Robert and Bertha Gilcris
Rubie Gilcris

Hale Family Photos

Daniel Gordon Hale
Daniel T Hale
Hale Farmhouse
Jennie Hale

Laughton Family Photos

Carrie Knowlton
Louise Laughton